Vážení spoluobčané obce Prosečné,

uběhl nějaký čas od doby, kdy probíhalo řízení o rozšíření naší bioplynové stanice (dále jen BPS).

Proč jsme se rozhodli Vás tímto způsobem oslovit a informovat?
- Důvodem je to, že se chystáme znovu zahájit řízení o rozšíření BPS ze současných 250 kW na 500 kW a chceme Vás předem informovat o faktech tohoto navýšení výkonu, než se zase po vesnici rozběhnou totálně nesmyslné a poplašné zprávy ve formě petic a podobných akcí, kde Vám budou podsouvány nepravdivé informace. V minulosti bylo toto téma hojně probíráno při obecních zastupitelstvech, ale většina z Vás na tato zastupitelstva nechodí a potom se k Vám dostávají informace již značně zkreslené a překroucené.

Co vůbec obnáší rozšíření BPS ze současných 250 na 500 kW?
- Rozšíření obnáší pouze přidání jedné kogenerační jednotky (motoru) do stávající strojovny a před strojovnou usadit trafostanici, což je „krabice“ o rozměrech cca 3 x 5 metru. Dále zakopat kabely a tím propojit motor, trafostanici a stávající sloup ČEZu.

Častým argumentem odpůrců BPS je, že kvůli provozu BPS jsou „tráveny“ děti metanem a že se budou děti rodit postižené. Nebo se to bude dít až po rozšíření?
- Tento argument je absolutně nehoráznou poplašnou zprávou. Snad každému rozumnému člověku postačí, že v naší rodině máme také malé děti a bylo by dost podivné, kdybychom své děti, které na farmě žijí, vystavovali něčemu takovému. A ještě – bioplyn je naše pracně získané palivo – bylo by logické ho jen tak vypouštět pryč, nebo aby nám někudy unikal?

Dalším argumentem odpůrců BPS je, že BPS zapáchá, nebo že po rozšíření bude zapáchat?
- Můžeme klidně říci, nebo napsat, že BPS nezapáchá. Fermentor a dofermentor, kde probíhá fermentace biomasy, i koncový sklad je plynotěsně uzavřen. Odtud je bioplyn jímán přímo do kogenerační jednotky (motoru). Co tedy na farmě, kde se také nachází BPS občas někomu zapáchá? Kupodivu to je chlévský hnůj, nebo senáže. A komu na vesnici smrdí hnůj, tomu smrdí BPS. Během tříletého provozu BPS jsme na naší farmě měli několik kontrol různých úřadů. Nejzajímavější byly tři kontroly ze životního prostředí a dvě z inspekce životního prostředí. Pravda je, že i tyto kontroly došly k závěru, že BPS nezapáchá, ale případně zapáchá provoz živočišné výroby, který je ve stejném areálu jako BPS.

Dalším argumentem odpůrců BPS je, že se navýší doprava v obci a kolem BPS
- Prvně bychom rádi uvedli, že jednou z několika podmínek pro schválení rozšíření BPS v roce 2011 bylo, že vyasfaltujeme komunikaci k BPS. Tyto podmínky jsme splnili, oprava cesty, která zamezila prašnosti při provozu u BPS, stála 127.000 Kč a výsledkem bylo neschválení rozšíření BPS zastupitelstvem.
- Rozšířením BPS se doprava v obci nezvýší, protože je logické, že pozemky, které dnes obhospodařujeme a sklízíme a to krmivo v obci uskladňujeme, budeme sklízet a krmivo uskladňovat i nadále. Jediná změna po rozšíření BPS by byla ta, že uskladněná krmiva nebudou prodávána jinam, jak tomu je dnes u některých krmiv, ale část z nich by se krmila do BPS. Po rozšíření BPS by došlo k tomu, že do dávkovače BPS by se denně vkládalo o cca 10 t sklizeného krmení více a díky fermentaci by došlo k úbytku této hmoty cca o 20%, což znamená, že odvoz digestátu z BPS v uzavřené cisterně, by se zvýšil o 8 t.
- V případě nerozšíření BPS, budeme i nadále sklízet a uskladňovat krmiva z našich pozemků a toto krmivo, které je nad rámec potřeby pro náš dobytek a BPS, bude nabízeno a prodáváno do okolních BPS, které jsou momentálně ve výstavbě. V tomto případě je opět logické, že hmota sklizená a uskladněná ve 100% množství, nebude díky fermentaci v BPS ponížena a bude v podobě senáží, ve 100% množství odvážena na traktorových návěsech do okolních BPS.

Co bylo nakonec při schvalování rozšíření BPS zastupiteli největším důvodem hlasování proti rozšíření BPS?
- Jako investor rozšíření BPS byl uveden náš dodavatel stavby – firma agriKomp Bohemia s.r.o. a to bylo odůvodňováno zastupiteli, že obec Prosečné nebude podporovat nějakou brněnskou firmu. Tento problém jsme se snažili vyřešit tak, že investorem rozšíření BPS je Farma Basařovi s.r.o., která má sídlo v naší obci a tím pádem odvody daní plynoucí z našeho podnikání zůstanou obci Prosečné.

Jaký by mohl být díky rozšíření BPS pozitivní dopad na stále se zvyšující nezaměstnanost v našem regionu?
- V případě rozšíření BPS je plánována výstavba skleníků, které by byly celoročně vytápěny odpadním teplem z druhé kogenerační jednotky. Ve sklenících by mohla být pěstována biozelenina, která by mohla přispět ke stále zvyšující se poptávce obyvatelstva po kvalitních, regionálních, domácích potravinách přímo z farmy, protože kvalita ve velkých obchodních řetězcích, jak známo, značně klesá. Předpokládáme, že pracovní uplatnění v těchto sklenících by mohlo najít v budoucnu několik lidí přímo z vesnice nebo nejbližšího okolí. Tato zelenina by mohla být dodávána např. do místní školky a myslíme si, že by i tato aktivita mohla přispět ke většímu zatraktivnění a návštěvnosti naší obce.

Shrnutí na závěr:
- Rozšíření BPS obnáší pouze přidání kogenerační jednotky, trafostanice a kabelů.
- Bioplyn není vypouštěn do okolí BPS a nejsou tímto ohrožováni občané této obce.
- Bioplynová stanice nezapáchá, když je něco cítit v okolí BPS, tak je to buď ze chléva, který je ve stejném areálu jako BPS, zejména hnůj, nebo to jsou krmiva pro BPS a dobytek, což jsou siláže a senáže.
- V případě rozšíření BPS se doprava v obci nezvýší, protože pozemky jsou sklízeny a úroda svážena již od pradávna a sklízeny budou i nadále.
- Investorem již není cizí firma z Brna, ale místní farma a daně budou plynout naší obci.
- Díky rozšíření BPS by mohlo dojít ke snížení nezaměstnanosti v obci, či okolí.
- Po rozšíření BPS platí, že Farma Basařovi s.r.o., bude každý rok v obci finančně přispívat (jak již bylo dohodnuto v roce 2010) 30.000 Kč na opravu cest a komunikací, 10.000 Kč pro mateřskou školu, 5.000 Kč pro TJ Sokol, 5.000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů.
- Tento dopis je také umístěn na www.farmabasarovi.asz.cz, kde je možnost diskuse.

Několikrát měsíčně naší BPS navštěvují různí zájemci z Čech, Slovenska, nebo Polska ohledně informací o provozu BPS. Je škoda, že z obce o tyto informace nikdo zájem nemá. Byli bychom rádi, když nebude někomu něco jasné o provozu nebo o rozšíření BPS, aby si pro tyto informace k nám přišel. To platí také pro zastupitele, kteří o těchto věcech rozhodují. Byla by škoda, aby rozhodovali od stolu a nechali se pouze ovlivňovat názory zatvrzelých odpůrců z principu.
  Za Farmu Basařovi   
                                     Jan, Ondřej a Jiří Basařovi

V Prosečném, dne 8.4.2012

Tenhle dokument je zde také ke stažení:

Informace občanům k rozšířeí BPS.   [Formát MS Word, 475kB]